Neidio i'r prif gynnwy

Canllawiau rhagnodi

Llyfr fformiwlâu Gwasanaeth Anhwylderau Cyffredin Cymru Gyfan
17/06/24

Nod y Gwasanaeth Anhwylderau Cyffredin yw gwella mynediad cleifion at gyngor cyson sy'n seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer rheoli anhwylderau cyffredin. Mae'r ddogfen hon yn cynnwys monograffau ar gyfer pob un o'r anhwylderau a gwmpesir gan y gwasanaeth.

Cyhoeddwyd polisi Cymru Gyfan ar gyfer Gweinyddu, Cofnodi, Adolygu, Storio a Gwaredu Meddyginiaethau (MARRS)
02/04/24

Mae’r polisi MARRS yn nodi’r safonau ymarfer gofynnol y mae’n rhaid eu mabwysiadu gan yr holl staff gofal iechyd sy’n ymwneud â gweinyddu, cofnodi, adolygu, storio a gwaredu meddyginiaethau mewn sefydliadau gofal iechyd ledled Cymru.

Canllawiau rheoli a phresgripsiynu asthma oedolion Cymru Gyfan
18/03/24

Nod y canllaw hwn yw lleihau amrywiaeth wrth bresgripsiynu anadlyddion i reoli asthma ymhlith oedolion, ac annog ystyriaeth o agenda datgarboneiddio GIG Cymru.

Pecyn cymorth optimeiddio meddyginiaethau cartref gofal
12/03/24

Nod Pecyn Cymorth Optimeiddio Meddyginiaethau Cartrefi Gofal yw dod â chyfres o ddogfennau canllaw, offer ac adnoddau defnyddiol at ei gilydd ar gyfer staff cartrefi gofal a thimau fferyllol sy’n rhoi cyngor a chymorth i gartrefi gofal.

Protocol Cymru gyfan ar gyfer rhagnodi cyffuriau gwrthseicotig yn briodol i bobl sy'n byw gyda dementia
28/02/24

 

Nod y ddogfen hon yw arwain arfer gorau wrth gychwyn; monitro; adolygu; lleihau a rhoi’r gorau i gyffuriau gwrth-seicotig ar gyfer pobl sy’n byw gyda dementia o fewn GIG Cymru

Canllawiau gwrthficrobaidd gofal sylfaenol
24/01/24

Nod y canllawiau hyn yw darparu dull syml, effeithiol, darbodus ac empirig ar gyfer trin heintiau cyffredin; er mwyn lleihau ymddangosiad ymwrthedd bacterol yn y gymuned.

Canllawiau rheoli a phresgripsiynu COPD Cymru Gyfan
23/11/23

Nod y canllaw hwn yw lleihau amrywiaeth wrth bresgripsiynu anadlyddion i reoli clefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint (COPD) ac annog ystyriaeth o agenda datgarboneiddio GIG Cymru.

Rheoli endocrin anghydweddiad rhywedd mewn oedolion
11/08/23

Mae’r ddogfen canllawiau presgripsiynu hon at ddefnydd ymarferwyr nad ydynt yn arbenigwyr sy’n cefnogi’r gwaith o bresgripsiynu a monitro therapïau meddygol a ddefnyddir i reoli anghydweddiad rhywedd mewn oedolion (dros 18 oed).

Adnoddau addysgiadol tramadol - adolygiad 2021
07/07/23

Mae’r adnoddau addysgiadol hyn yn anelu at gefnogi’r broses o bresgripsiynu tramadol yn GIG Cymru, yng nghyd-destun cymhleth rheoli poen.

Canllawiau rheoli a phresgripsiynu asthma pediatrig Cymru gyfan
21/06/23

Mae’r ddogfen hon yn nodi’r llwybr i gleifion yng Nghymru, yn benodol o ran yr opsiynau rheoli ar gyfer pob lleoliad gofal iechyd, trothwyon atgyfeirio, a dewisiadau meddyginiaeth cenedlaethol. Mae’n ddogfen ar gyfer dull cenedlaethol, safonol, mwy diogel a chynaliadwy o ofalu am asthma ymhlith plant.

Deall meddyginiaethau didrwydded
17/05/23

Diben y ddogfen hon yw darparu canllawiau ar gyfer gwella rheolaeth meddyginiaethau ‘arbennig’ didrwydded ac all-drwydded ym mhob sector gofal iechyd yn GIG Cymru. Mae’r canllawiau hyn yn cwmpasu gofal sylfaenol (ymarfer cyffredinol a fferylliaeth gymunedol), gofal eilaidd, a chleifion a gofalwyr.

Adnoddau ar gyfer rheoli poen yn ffarmacolegol
28/04/23

Nod yr adnoddau hyn yw cefnogi'r gwaith o ragnodi meddyginiaethau a ddefnyddir yn GIG Cymru i reoli poen. Mae'r adnoddau'n cynnwys dogfen ganllaw stiwardiaeth analgesig, a dogfennau sy'n cynghori ar reoli poen yn ffarmacolegol. Mae'r adnoddau hyn yn diweddaru ac yn disodli'r eitemau a restrwyd yn flaenorol ar ein gwefan fel 'Adnoddau Poen Parhaus'.

Amlgyffuriaeth mewn pobl hŷn: Canllaw i weithwyr gofal iechyd proffesiynol
08/03/23

Mae’r adnodd hwn wedi’i greu i helpu i gefnogi optimeiddio meddyginiaethau mewn cleifion hŷn a allai fod yn cael presgripsiynau amlgyffuriaeth amhriodol.

Canllawiau Cymru gyfan ar gyfer y bwlch rhwng presgripsiynau
06/10/22

Mae’r ddogfen hon yn rhoi trosolwg o’r sefyllfa bresennol o ran bwlch rhwng presgripsiynau, ac yn nodi cyfres o argymhellion ar gynyddu bwlch rhwng presgripsiynau lle bo’n briodol.

Eitemau a nodir fel gwerth isel ar gyfer presgripsiynu yn GIG Cymru
29/09/22

Nod y dogfennau hyn yw lleihau presgripsiynu meddyginiaethau sy'n cynnig budd clinigol cyfyngedig i gleifion a lle gallai fod triniaethau mwy cost-effeithiol ar gael.

Rheoli heintiau'r llwybr wrinol symptomatig rheolaidd ymhlith merched sy'n oedolion
05/07/22

Mae’r canllaw hwn wedi’i anelu at yr holl staff meddygol, nyrsio a fferylliaeth cymunedol ac anarbenigol sy’n ymwneud â phresgripsiynu a rheoli heintiau’r llwybr wrinol (UTI) rheolaidd. Mae’r canllaw hwn wedi’i fwriadu ar gyfer menywod nad ydynt yn feichiog, heb gathetr, 16 oed a hŷn.

Rheoli haint Clostridioides difficile yng Nghymru
16/03/22

Mae’r canllaw hwn yn darparu strategaeth gwrthficrobaidd hygyrch, seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer rheoli haint Clostridioides difficile (CDI) ymhlith oedolion.

Cyngor Cymru gyfan ar wrthgeulydd drwy'r geg ar gyfer ffibriliad atrïaidd anfalfaidd
01/03/22

Mae’r canllaw hwn yn canolbwyntio ar drin cleifion sydd â ffibriliad atrïaidd anfalfaidd (NVAF) ac mae’n cynnwys offeryn asesu risg/budd, a chrynodeb un dudalen ar gyfer ymarferwyr gofal iechyd Cymru sy’n dewis gwrthgeulydd drwy’r geg uniongyrchol ar gyfer y boblogaeth cleifion hon.

Dilemâu presgripsiynu: Canllaw i bresgripsiynwyr
24/11/21

Mae’r ddogfen hon yn rhoi canllaw i weithwyr gofal iechyd proffesiynol ynglŷn â hyd presgripsiynu, bwydydd, meddyginiaethau cyflenwol a therapïau amgen, anhwylderau cyffredin, triniaeth ffrwythlondeb, diffyg ymgodol, presgripsiynu ar gyfer yr hunan a'r teulu, ymwelwyr o dramor, brechlynnau teithio ac iechyd galwedigaethol, sefyllfaoedd presgripsiynu nad ydynt yn dod o dan y GIG, yn cynnwys gofal preifat a phresgripsiynau preifat, meddyginiaethau didrwydded a phresgripsiynu y tu allan i ganllawiau cenedlaethol.

Cyngor Cymru Gyfan ar Atalyddion Cyd-gludwyr-2 Sodiwm-Glwcos (SGLT-2) mewn Diabetes Math 2 a Chlefyd Cardiofasgwlaidd
30/09/21

Mae’r canllaw hwn wedi’i ddatblygu er mwyn helpu i gefnogi gweithwyr gofal iechyd proffesiynol i bresgripsiynu atalyddion SGLT-2 ymhlith cleifion sydd â diabetes mellitus math 2 a chlefyd cardiofasgwlaidd.

Dilynwch AWTTC: