Neidio i'r prif gynnwy

Gwaith ar y gweill

Cliciwch ar y dolenni neu sgroliwch i lawr y dudalen i gael gwybodaeth am waith sydd ar y gweill ar hyn o bryd fesul categori. Sylwer y gallai’r wybodaeth a grynhoir ar y dudalen hon newid.


Ymgynghoriadau agored

Rydym yn cynhyrchu canllawiau presgripsiynu ac adnoddau eraill am feddyginiaethau i helpu cleifion a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol yng Nghymru i sicrhau bod meddyginiaethau'n cael eu defnyddio'n effeithiol ac yn briodol. Pan fyddwn yn cynhyrchu'r adnoddau hyn, credwn ei bod yn bwysig bod pobl a allai gael eu heffeithio ganddynt yn cael cyfle i roi eu barn i ni. 

Gofynnwn i gleifion a gofalwyr, sefydliadau cleifion, presgripsiynwyr a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill wneud sylwadau ar yr adnoddau rydym yn eu datblygu. Hoffem glywed eich barn ar yr adroddiadau rydym yn gweithio arnynt ar hyn o bryd, a restrir isod. Nid oes angen i chi wneud sylwadau am y ddogfen gyfan, dim ond y rhannau sydd fel petaent yn berthnasol i chi.

Teitl: Deall meddyginiaethau didrwydded

Statws: Ymgynghoriad ar agor - Dyddiad cau: 18 Tachwedd 2022

Cylch gwaith: Bydd hyn yn darparu canllawiau i ragnodwyr ar draws lleoliadau gofal sylfaenol ac eilaidd, gan gynnwys eglurhad ynghylch beth yw’r gwahanol fathau o feddyginiaethau didrwydded, deall cyfrifoldebau drwy gydol y camau gwahanol o’r daith bresgripsiynu a’r camau allweddol i’w cymryd wrth ragnodi meddyginiaethau didrwydded a throsglwyddo gofal perthnasol cleifion.

Amcangyfrif o'r dyddiad cyhoeddi: Rhagfyr 2022 - Chwefror 2023

Yn ôl i'r brig


Arfarniadau meddyginiaethau

Cleifion, gofalwyr a sefydliadau cleifion - gweler ein tudalen meddyginiaethau newydd sydd angen eich barn i gael atebion i gwestiynau a allai fod gennych ynglŷn â gwneud cyflwyniad.

Arbenigwyr clinigol - gweler ein barn arbenigol clinigol ar gyfer meddygaeth arfarniadau dudalen am wybodaeth gefndirol.

Hoffem dderbyn eich cyflwyniad cyn y dyddiad cau a nodir (fel y gallwn baratoi papurau'r cyfarfod). Ond byddwn yn dal i geisio cynnwys unrhyw rai sy'n cyrraedd yn hwyr.

Rhif meddyginiaeth: levodopa/carbidopa/entacapone (Lecigon®)

Rhif cyfeirnod: 4871

Dynodiad: Treatment of advanced Parkinson's disease with severe motor fluctuations and hyperkinesia or dyskinesia when available oral combinations of Parkinson medicinal products have not given satisfactory results (Saesneg yn unig)

Cyflwyniad claf a gofalwr: Lawrlwythwch y ffurflen neu ei chyflwyno ar-lein

Cyflwyniad sefydliad cleifion: Lawrlwythwch y ffurflen neu ei chyflwyno ar-lein

Cyflwyniad gan arbenigwyr clinigol: Lawrlwythwch y ffurflen

Dyddiad terfyn ar gyfer cyflwyniadau: I'w gadarnhau

Dyddiad cyfarfod AWMSG: I'w gadarnhau

Yn ôl i'r brig


Prosiectau optimeiddio meddyginiaethau

 

Teitl: Adnoddau Cymru Gyfan ar gyfer poen cronig

Statws: Cwblhawyd yr ymgynghoriad

Cylch Gwaith: Canllawiau ac adnoddau wedi'u datblygu i ddarparu canllawiau darbodus sy'n seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer rheoli ffarmacoleg poen cronig yng Nghymru. Yn ogystal, bydd canllawiau cyfeirio cyflym, taflenni gwybodaeth i gleifion, adnoddau archwilio a deunyddiau addysgol hefyd yn cael eu datblygu.

Amcangyfrif o'r dyddiad cyhoeddi: Medi-Tachwedd 2022

Teitl: Adolygiad amlgyffuriaeth – Canllawiau ar gyfer presgripsiynu (adolygiad 2022)

Statws: Cwblhawyd yr ymgynghoriad

Cylch gwaith: Bydd hwn yn diweddaru ac yn disodli’r ddogfen bresennol ‘Polyfferylliaeth: Canllawiau ar gyfer rhagnodi’. Bwriad y diweddariad hwn fu canolbwyntio’r canllawiau ar y grwpiau o feddyginiaethau a roddir ar bresgripsiwn yn gyffredin ymhlith yr henoed y gallai fod angen eu hadolygu.

Amcangyfrif o'r dyddiad cyhoeddi: Rhagfyr 2022 - Chwefror 2023

Teitl: Deall meddyginiaethau didrwydded

Statws: Ymgynghoriad ar agor - Dyddiad cau: 18 Tachwedd 2022

Cylch gwaith: Bydd hyn yn darparu canllawiau i ragnodwyr ar draws lleoliadau gofal sylfaenol ac eilaidd, gan gynnwys eglurhad ynghylch beth yw’r gwahanol fathau o feddyginiaethau didrwydded, deall cyfrifoldebau drwy gydol y camau gwahanol o’r daith bresgripsiynu a’r camau allweddol i’w cymryd wrth ragnodi meddyginiaethau didrwydded a throsglwyddo gofal perthnasol cleifion.

Amcangyfrif o'r dyddiad cyhoeddi: Rhagfyr 2022 - Chwefror 2023

Yn ôl i'r brig


Adolygiadau Cymru’n Un

Asesiad newydd Meddygaeth Cymru'n Un

Rhif meddyginiaeth: vonicog alfa (Veyvondi®)

Rhif cyfeirnod: OW19

Dynodiad: Treatment of bleeding during surgery in paediatric patients with Von Willebrand disease. (Saesneg yn unig)

Cyflwyniad claf/claf/gofalwr: Anfonwch eich ymateb drwy e-bost i awttc@wales.nhs.uk

Cyflwyniad gan arbenigwyr clinigol: Anfonwch eich ymateb trwy e-bost i awttc@wales.nhs.uk

Dyddiad terfyn ar gyfer cyflwyniadau: 05/08/2022

Dyddiad OWMAG: Medi 2022

Adolygiad Meddygaeth Cymru'n Un

Rhif meddyginiaeth: abiraterone acetate (Zytiga®)

Rhif cyfeirnod: OW20

Dynodiad: Treatment of non-metastatic hormone-sensitive prostate cancer at high risk of progression. (Saesneg yn unig)

Dyddiad terfyn ar gyfer cyflwyniadau: 05/08/2022

Dyddiad OWMAG: Medi 2022

Asesiad newydd Meddygaeth Cymru'n Un

Rhif meddyginiaeth: infliximab

Rhif cyfeirnod: OW21

Dynodiad: Treatment of patients with Immune Checkpoint Inhibitor (ICI) induced grade 3-4 colitis, where symptoms have not responded to first line immunosuppression with corticosteroids. (Saesneg yn unig)

Cyflwyniad claf/claf/gofalwr: Anfonwch eich ymateb drwy e-bost i awttc@wales.nhs.uk

Cyflwyniad gan arbenigwyr clinigol: Anfonwch eich ymateb trwy e-bost i awttc@wales.nhs.uk

Dyddiad terfyn ar gyfer cyflwyniadau: 31/10/2022

Dyddiad OWMAG: Tachwedd 2022

Asesiad newydd Meddygaeth Cymru'n Un

Rhif meddyginiaeth: vedolizumab (Entyvio®)

Rhif cyfeirnod: OW22

Dynodiad: Treatment of patients with Immune Checkpoint Inhibitor (ICI) induced grade 3-4 colitis, where symptoms have not responded to first line immunosuppression with corticosteroids and/or other immunosuppressant drugs like infliximab (Saesneg yn unig)

Cyflwyniad claf/claf/gofalwr: Anfonwch eich ymateb drwy e-bost i awttc@wales.nhs.uk

Cyflwyniad gan arbenigwyr clinigol: Anfonwch eich ymateb trwy e-bost i awttc@wales.nhs.uk

Dyddiad terfyn ar gyfer cyflwyniadau: 31/10/2022

Dyddiad OWMAG: Tachwedd 2022

Asesiad newydd Meddygaeth Cymru'n Un

Rhif meddyginiaeth: infliximab

Rhif cyfeirnod: OW23

Dynodiad: Treatment of pulmonary sarcoidosis refractory to standard treatments and when there are no pharmacological alternatives (Saesneg yn unig)

Cyflwyniad claf/claf/gofalwr: Anfonwch eich ymateb drwy e-bost i awttc@wales.nhs.uk

Cyflwyniad gan arbenigwyr clinigol: Anfonwch eich ymateb trwy e-bost i awttc@wales.nhs.uk

Dyddiad terfyn ar gyfer cyflwyniadau: 30/11/2022

Dyddiad OWMAG: Rhagfyr 2022

Asesiad newydd Meddygaeth Cymru'n Un

Rhif meddyginiaeth: vedolizumab (Entyvio®)

Rhif cyfeirnod: OW24

Dynodiad: Treatment of inflammatory bowel disease (ulcerative colitis and Crohn's disease) in children. 

  • Crohn's disease: following loss of response or non-response to anti-TNF and ustekinumab;
  • ulcerative colitis: following loss of response or non-response to anti-TNF treatment.

Patients started on anti-TNF would have been started after oral therapy, for example, 5-ASA or azathioprine and/or be considered with severe disease and started on anti-TNF first line (Saesneg yn unig)

Cyflwyniad claf/claf/gofalwr: Anfonwch eich ymateb drwy e-bost i awttc@wales.nhs.uk

Cyflwyniad gan arbenigwyr clinigol: Anfonwch eich ymateb trwy e-bost i awttc@wales.nhs.uk

Dyddiad terfyn ar gyfer cyflwyniadau: 30/11/2022

Dyddiad OWMAG: Rhagfyr 2022

Asesiad newydd Meddygaeth Cymru'n Un

Rhif meddyginiaeth: ustekinumab (Stelara®)

Rhif cyfeirnod: OW25

Dynodiad: Treatment of inflammatory bowel disease (ulcerative colitis and Crohn's disease) in children. 

  • Crohn's disease: following loss of response or non-response to anti-TNF;
  • ulcerative colitis: following loss of response or non-response to anti-TNF and vedolizumab.

Patients started on anti-TNF would have been started after oral therapy, for example, 5-ASA or azathioprine and/or be considered with severe disease and started on anti-TNF first line (Saesneg yn unig)

Cyflwyniad claf/claf/gofalwr: Anfonwch eich ymateb drwy e-bost i awttc@wales.nhs.uk

Cyflwyniad gan arbenigwyr clinigol: Anfonwch eich ymateb trwy e-bost i awttc@wales.nhs.uk

Dyddiad terfyn ar gyfer cyflwyniadau: 30/11/2022

Dyddiad OWMAG: Rhagfyr 2022

Yn ôl i'r brig


Polisïau, strategaethau a chyhoeddiadau eraill

 

Teitl: Adroddiad blynyddol AWMSG 2021-2022

Crynodeb: Adolygiad o weithgareddau a chyflawniadau Grŵp Strategaeth Feddyginiaethau Cymru Gyfan (AWMSG) rhwng Ebrill 2021 a Mawrth 2022.

Amcangyfrif o'r dyddiad cyhoeddi: Medi 2022

Gweld adroddiadau blynyddol blaenorol AWMSG

Teitl: Adroddiad blynyddol IPFR 2021-2022

Crynodeb: Adolygiad o weithgarwch Ceisiadau Cyllido Cleifion Unigol yng Nghymru rhwng Ebrill 2021 a Mawrth 2022.

Amcangyfrif o'r dyddiad cyhoeddi: Medi 2022

Gweld adroddiadau blynyddol IPFR blaenorol

Yn ôl i'r brig

Dilynwch AWTTC: