Neidio i'r prif gynnwy

Gwaith ar y gweill

Cliciwch ar y dolenni neu sgroliwch i lawr y dudalen i gael gwybodaeth am waith sydd ar y gweill ar hyn o bryd fesul categori. Sylwer y gallai’r wybodaeth a grynhoir ar y dudalen hon newid.


Ymgynghoriadau agored

Rydym yn cynhyrchu canllawiau presgripsiynu ac adnoddau eraill am feddyginiaethau i helpu cleifion a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol yng Nghymru i sicrhau bod meddyginiaethau'n cael eu defnyddio'n effeithiol ac yn briodol. Pan fyddwn yn cynhyrchu'r adnoddau hyn, credwn ei bod yn bwysig bod pobl a allai gael eu heffeithio ganddynt yn cael cyfle i roi eu barn i ni. 

Gofynnwn i gleifion a gofalwyr, sefydliadau cleifion, presgripsiynwyr a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill wneud sylwadau ar yr adnoddau rydym yn eu datblygu. Hoffem glywed eich barn ar yr adroddiadau rydym yn gweithio arnynt ar hyn o bryd, a restrir isod. Nid oes angen i chi wneud sylwadau am y ddogfen gyfan, dim ond y rhannau sydd fel petaent yn berthnasol i chi.

Nid oes gennym unrhyw ymgynghoriadau ar agor ar hyn o bryd ond gwiriwch yn ôl yma yn rheolaidd am ddiweddariadau.

Yn ôl i'r brig


Arfarniadau meddyginiaethau

Cleifion, gofalwyr a sefydliadau cleifion - gweler ein tudalen meddyginiaethau newydd sydd angen eich barn i gael atebion i gwestiynau a allai fod gennych ynglŷn â gwneud cyflwyniad.

Arbenigwyr clinigol - gweler ein barn arbenigol clinigol ar gyfer meddygaeth arfarniadau dudalen am wybodaeth gefndirol.

Hoffem dderbyn eich cyflwyniad cyn y dyddiad cau a nodir (fel y gallwn baratoi papurau'r cyfarfod). Ond byddwn yn dal i geisio cynnwys unrhyw rai sy'n cyrraedd yn hwyr.

Rhif meddyginiaeth: emtricitabine/tenofovir alafenamide fumarate (Descovy®)

Rhif cyfeirnod: 2566

Dynodiad: Pre-exposure prophylaxis (PrEP) to reduce the risk of sexually acquired HIV-1 infection in at‑risk men who have sex with men, including adolescents (with body weight at least 35 kg) (Saesneg yn unig)

Cyflwyniad claf a gofalwr: Lawrlwythwch y ffurflen neu ei chyflwyno ar-lein

Cyflwyniad sefydliad cleifion: Lawrlwythwch y ffurflen neu ei chyflwyno ar-lein

Cyflwyniad gan arbenigwyr clinigol: Lawrlwythwch y ffurflen

Dyddiad terfyn ar gyfer cyflwyniadau: 07/05/2023

Dyddiad cyfarfod AWMSG: 11/07/2023

Yn ôl i'r brig


Prosiectau optimeiddio meddyginiaethau

 

Teitl: Adolygiad amlgyffuriaeth – Canllawiau ar gyfer presgripsiynu (adolygiad 2022)

Statws: Cwblhawyd yr ymgynghoriad

Cylch gwaith: Bydd hwn yn diweddaru ac yn disodli’r ddogfen bresennol ‘Polyfferylliaeth: Canllawiau ar gyfer rhagnodi’. Bwriad y diweddariad hwn fu canolbwyntio’r canllawiau ar y grwpiau o feddyginiaethau a roddir ar bresgripsiwn yn gyffredin ymhlith yr henoed y gallai fod angen eu hadolygu.

Amcangyfrif o'r dyddiad cyhoeddi: Rhagfyr 2022 - Chwefror 2023

Teitl: Deall meddyginiaethau didrwydded

Statws: Cwblhawyd yr ymgynghoriad

Cylch gwaith: Bydd hyn yn darparu canllawiau i ragnodwyr ar draws lleoliadau gofal sylfaenol ac eilaidd, gan gynnwys eglurhad ynghylch beth yw’r gwahanol fathau o feddyginiaethau didrwydded, deall cyfrifoldebau drwy gydol y camau gwahanol o’r daith bresgripsiynu a’r camau allweddol i’w cymryd wrth ragnodi meddyginiaethau didrwydded a throsglwyddo gofal perthnasol cleifion.

Amcangyfrif o'r dyddiad cyhoeddi: Rhagfyr 2022 - Chwefror 2023

Teitl: Canllawiau rheoli a phresgripsiynu asthma pediatrig Cymru gyfan

Statws: Cwblhawyd yr ymgynghoriad

Cylch Gwaith: Mae’r ddogfen hon yn nodi’r llwybr claf ar gyfer Cymru, yn benodol yn yr opsiynau rheoli ar gyfer pob lleoliad gofal iechyd, trothwyon atgyfeirio, a dewisiadau meddyginiaethau cenedlaethol. Mae'n ddogfen sydd â'r nod o gefnogi ymagwedd genedlaethol, safonol, fwy diogel a chynaliadwy at ofal asthma mewn plant.

Amcangyfrif o'r dyddiad cyhoeddi: Mawrth-Mai 2023

Teitl: Llyfr fformiwlâu Gwasanaeth Anhwylderau Cyffredin Cymru Gyfan (diweddariad)

Statws: Cwblhawyd yr ymgynghoriad

Cylch gwaith: Nod y Gwasanaeth Anhwylderau Cyffredin yw gwella mynediad cleifion at gyngor cyson sy'n seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer rheoli anhwylderau cyffredin. Mae'r ddogfen hon yn cynnwys monograffau wedi'u diweddaru ar gyfer y 26 o anhwylderau a gwmpesir gan y Gwasanaeth.

Amcangyfrif o'r dyddiad cyhoeddi: Mawrth-Mai 2023

Yn ôl i'r brig


Adolygiadau Cymru’n Un

Ailasesiad Meddygaeth Cymru'n Un

Rhif meddyginiaeth: dostarlimab (Jemperli®) 

Rhif cyfeirnod: OW26

Dynodiad: Treatment of locally advanced treatment-naive stage II/III deficient mismatch repair (dMMR) / high microsatellite instability (MSI-H) rectal cancer (Saesneg yn unig)

Cyflwyniad claf/claf/gofalwr: Anfonwch eich ymateb drwy e-bost i awttc@wales.nhs.uk

Cyflwyniad gan arbenigwyr clinigol: Anfonwch eich ymateb trwy e-bost i awttc@wales.nhs.uk

Dyddiad terfyn ar gyfer cyflwyniadau: 05/06/2023

Dyddiad OWMAG: 19/06/2023

Dyddiad AWMSG: 11/07/2023

Yn ôl i'r brig


Polisïau, strategaethau a chyhoeddiadau eraill

 

Teitl: Adroddiad blynyddol AWMSG 2022-2023

Crynodeb: Adolygiad o weithgareddau a chyflawniadau Grŵp Strategaeth Feddyginiaethau Cymru Gyfan (AWMSG) rhwng Ebrill 2022 a Mawrth 2023.

Amcangyfrif o'r dyddiad cyhoeddi: Medi 2023

Gweld adroddiadau blynyddol blaenorol AWMSG

Teitl: Adroddiad blynyddol IPFR 2022-2023

Crynodeb: Adolygiad o weithgarwch Ceisiadau Cyllido Cleifion Unigol yng Nghymru rhwng Ebrill 2022 a Mawrth 2023.

Amcangyfrif o'r dyddiad cyhoeddi: Medi 2023

Gweld adroddiadau blynyddol IPFR blaenorol

Yn ôl i'r brig

Dilynwch AWTTC: