Neidio i'r prif gynnwy

Gwaith ar y gweill

Cliciwch ar y dolenni neu sgroliwch i lawr y dudalen i gael gwybodaeth am waith sydd ar y gweill ar hyn o bryd fesul categori. Sylwer y gallai’r wybodaeth a grynhoir ar y dudalen hon newid.


Ymgynghoriadau agored

Rydym yn cynhyrchu canllawiau presgripsiynu ac adnoddau eraill am feddyginiaethau i helpu cleifion a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol yng Nghymru i sicrhau bod meddyginiaethau'n cael eu defnyddio'n effeithiol ac yn briodol. Pan fyddwn yn cynhyrchu'r adnoddau hyn, credwn ei bod yn bwysig bod pobl a allai gael eu heffeithio ganddynt yn cael cyfle i roi eu barn i ni. 

Gofynnwn i gleifion a gofalwyr, sefydliadau cleifion, presgripsiynwyr a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill wneud sylwadau ar yr adnoddau rydym yn eu datblygu. Hoffem glywed eich barn ar yr adroddiadau rydym yn gweithio arnynt ar hyn o bryd, a restrir isod. Nid oes angen i chi wneud sylwadau am y ddogfen gyfan, dim ond y rhannau sydd fel petaent yn berthnasol i chi.

Nid oes gennym unrhyw ymgynghoriadau ar agor ar hyn o bryd ond gwiriwch yn ôl yma yn rheolaidd am ddiweddariadau.

Yn ôl i'r brig


Arfarniadau meddyginiaethau

Cleifion, gofalwyr a sefydliadau cleifion - gweler ein tudalen meddyginiaethau newydd sydd angen eich barn i gael atebion i gwestiynau a allai fod gennych ynglŷn â gwneud cyflwyniad.

Arbenigwyr clinigol - gweler ein barn arbenigol clinigol ar gyfer meddygaeth arfarniadau dudalen am wybodaeth gefndirol.

Hoffem dderbyn eich cyflwyniad cyn y dyddiad cau a nodir (fel y gallwn baratoi papurau'r cyfarfod). Ond byddwn yn dal i geisio cynnwys unrhyw rai sy'n cyrraedd yn hwyr.

Rhif meddyginiaeth: emtricitabine/tenofovir alafenamide fumarate (Descovy®)

Rhif cyfeirnod: 2566

Dynodiad: Pre-exposure prophylaxis (PrEP) to reduce the risk of sexually acquired HIV-1 infection in at‑risk men who have sex with men, including adolescents (with body weight at least 35 kg) (Saesneg yn unig)

Cyflwyniad claf a gofalwr: Lawrlwythwch y ffurflen neu ei chyflwyno ar-lein

Cyflwyniad sefydliad cleifion: Lawrlwythwch y ffurflen neu ei chyflwyno ar-lein

Cyflwyniad gan arbenigwyr clinigol: Lawrlwythwch y ffurflen

Dyddiad terfyn ar gyfer cyflwyniadau: 07/05/2023

Dyddiad cyfarfod AWMSG: 11/07/2023

Yn ôl i'r brig


Prosiectau optimeiddio meddyginiaethau

 

Teitl: Llyfr fformiwlâu Gwasanaeth Anhwylderau Cyffredin Cymru Gyfan (diweddariad)

Statws: Cwblhawyd yr ymgynghoriad

Cylch gwaith: Nod y Gwasanaeth Anhwylderau Cyffredin yw gwella mynediad cleifion at gyngor cyson sy'n seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer rheoli anhwylderau cyffredin. Mae'r ddogfen hon yn cynnwys monograffau wedi'u diweddaru ar gyfer y 26 o anhwylderau a gwmpesir gan y Gwasanaeth.

Amcangyfrif o'r dyddiad cyhoeddi: Mehefin-Awst 2023

Teitl: Protocol Cymru Gyfan ar gyfer presgripsynu cyffuriau gwrthseicotig yn briodol i bobl sy'n byw gyda dementia

Statws: Cwblhawyd yr ymgynghoriad

Cylch gwaith: Nod y protocol presgripsynu hwn yw arwain arfer gorau o ran defnyddio cyffuriau gwrthseicotig mewn pobl sy’n byw gyda dementia, a lle bo’n bosibl, lleihau presgripsynu seicotropig diangen.

Amcangyfrif o'r dyddiad cyhoeddi: Medi-Tachwedd 2023

Teitl: Datgarboneiddio: Presgripsynu, defnyddio a gwaredu anadlydd 2023–2030. Strategaeth Genedlaethol i Gymru

Statws: Cwblhawyd yr ymgynghoriad

Cylch gwaith: Bydd y strategaeth hon yn nodi’r camau uchelgeisiol y bydd angen i’r GIG a’i bartneriaid eu cymryd i leihau effaith carbon anadlwyr yng Nghymru. Mae’r strategaeth yn cynnwys cydweithio â chleifion a’r cyhoedd, llunwyr polisi, y diwydiant fferyllol a staff gofal iechyd, a mabwysiadu ymagwedd gyfannol sy’n canolbwyntio ar y claf at ofal anadlol – o ddiagnosis i waredu anadlwyr.

Amcangyfrif o'r dyddiad cyhoeddi: Medi-Tachwedd 2023

Teitl: Tynnu contract desflurane cenedlaethol yn ôl yng Nghymru

Statws: Cwblhawyd yr ymgynghoriad

Cylch Gwaith: Mae'r ddogfen hon yn nodi argymhellion ar gyfer tynnu desflurane yn ôl yn genedlaethol, oherwydd ei effaith amgylcheddol ormodol, diffyg budd clinigol o'i gymharu â dewisiadau eraill sydd ar gael yn fwy diweddar, a'i gost uchel.

Amcangyfrif o'r dyddiad cyhoeddi: Medi-Tachwedd 2023

Teitl: Gweinyddu, recordio, adolygu, storio a gwaredu meddyginiaethau (diweddariad)

Statws: Cwblhawyd yr ymgynghoriad

Cylch gwaith: Mae’r polisi MARRS hwn sydd wedi’i ddiweddaru yn sicrhau bod arferion yn cyd-fynd â newidiadau i ddeddfwriaeth a chanllawiau rheoli meddyginiaethau. Bydd y canllawiau’n sicrhau y caiff meddyginiaethau eu rheoli mewn modd cyson a safonol yn unol ag arfer gorau sy’n seiliedig ar dystiolaeth.

Amcangyfrif o'r dyddiad cyhoeddi: Medi-Tachwedd 2023

Yn ôl i'r brig


Adolygiadau Cymru’n Un

Nid oes unrhyw asesiadau ar y gweill ar hyn o bryd.

Yn ôl i'r brig


Polisïau, strategaethau a chyhoeddiadau eraill

 

Teitl: Adroddiad blynyddol AWMSG 2023-2024

Crynodeb: Adolygiad o weithgareddau a chyflawniadau Grŵp Strategaeth Feddyginiaethau Cymru Gyfan (AWMSG) rhwng Ebrill 2023 a Mawrth 2024.

Amcangyfrif o'r dyddiad cyhoeddi: Medi 2024

Gweld adroddiadau blynyddol blaenorol AWMSG

Teitl: Adroddiad blynyddol IPFR 2022-2023

Crynodeb: Adolygiad o weithgarwch Ceisiadau Cyllido Cleifion Unigol yng Nghymru rhwng Ebrill 2022 a Mawrth 2023.

Amcangyfrif o'r dyddiad cyhoeddi: Medi 2023

Gweld adroddiadau blynyddol IPFR blaenorol

Yn ôl i'r brig

Dilynwch AWTTC: