Neidio i'r prif gynnwy

Gwaith ar y gweill

Cliciwch ar y dolenni neu sgroliwch i lawr y dudalen i gael gwybodaeth am waith sydd ar y gweill ar hyn o bryd fesul categori. Sylwer y gallai’r wybodaeth a grynhoir ar y dudalen hon newid.


Ymgynghoriadau agored

Rydym yn cynhyrchu canllawiau presgripsiynu ac adnoddau eraill am feddyginiaethau i helpu cleifion a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol yng Nghymru i sicrhau bod meddyginiaethau'n cael eu defnyddio'n effeithiol ac yn briodol. Pan fyddwn yn cynhyrchu'r adnoddau hyn, credwn ei bod yn bwysig bod pobl a allai gael eu heffeithio ganddynt yn cael cyfle i roi eu barn i ni. 

Gofynnwn i gleifion a gofalwyr, sefydliadau cleifion, presgripsiynwyr a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill wneud sylwadau ar yr adnoddau rydym yn eu datblygu. Hoffem glywed eich barn ar yr adroddiadau rydym yn gweithio arnynt ar hyn o bryd, a restrir isod. Nid oes angen i chi wneud sylwadau am y ddogfen gyfan, dim ond y rhannau sydd fel petaent yn berthnasol i chi.

  • Nid oes gennym unrhyw ymgynghoriadau ar agor ar hyn o bryd, ond gwiriwch yn ôl yma yn rheolaidd am ddiweddariadau.

Yn ôl i'r brig


Arfarniadau meddyginiaethau

Cleifion, gofalwyr a sefydliadau cleifion - gweler ein tudalen meddyginiaethau newydd sydd angen eich barn i gael atebion i gwestiynau a allai fod gennych ynglŷn â gwneud cyflwyniad.

Arbenigwyr clinigol - gweler ein barn arbenigol clinigol ar gyfer meddygaeth arfarniadau dudalen am wybodaeth gefndirol.

Hoffem dderbyn eich cyflwyniad cyn y dyddiad cau a nodir (fel y gallwn baratoi papurau'r cyfarfod). Ond byddwn yn dal i geisio cynnwys unrhyw rai sy'n cyrraedd yn hwyr.

Rhif meddyginiaeth: cytisine

Rhif cyfeirnod: 3708

Dynodiad: Smoking cessation and reduction of cravings in smokers willing to stop smoking. The treatment goal of cytisine is the permanent cessation of use of nicotine-containing products (Saesneg yn unig)

Cyflwyniad claf a gofalwr: Lawrlwythwch y ffurflen neu ei chyflwyno ar-lein

Cyflwyniad sefydliad cleifion: Lawrlwythwch y ffurflen neu ei chyflwyno ar-lein

Cyflwyniad gan arbenigwyr clinigol: Lawrlwythwch y ffurflen

Dyddiad terfyn ar gyfer cyflwyniadau: 01/06/2024

Dyddiad cyfarfod AWMSG: 09/07/2024

Rhif meddyginiaeth: emtricitabine/tenofovir alafenamide fumarate (Descovy®)

Rhif cyfeirnod: 2566

Dynodiad: Pre-exposure prophylaxis (PrEP) to reduce the risk of sexually acquired HIV-1 infection in at‑risk men who have sex with men, including adolescents (with body weight at least 35 kg) (Saesneg yn unig)

Cyflwyniad claf a gofalwr: Lawrlwythwch y ffurflen neu ei chyflwyno ar-lein

Cyflwyniad sefydliad cleifion: Lawrlwythwch y ffurflen neu ei chyflwyno ar-lein

Cyflwyniad gan arbenigwyr clinigol: Lawrlwythwch y ffurflen

Dyddiad terfyn ar gyfer cyflwyniadau: 07/05/2023

Dyddiad cyfarfod AWMSG: 11/07/2023

Yn ôl i'r brig


Prosiectau optimeiddio meddyginiaethau

 

Teitl: Llyfr Fformiwlâu Gwasanaeth Anhwylderau Cyffredin Cymru Gyfan - Monograff ar gyfer haint y llwybr wrinol ymhlith menywod

Statws: Cwblhawyd yr ymgynghoriad

Cylch gwaith: Ym mis Awst 2023, cyhoeddwyd yr iteriad diweddaraf o ddogfen 'Llyfr Fformiwlâu Gwasanaeth Anhwylderau Cyffredin Cymru Gyfan' yn dilyn ymgynghoriad a chymeradwyaeth AWMSG. Mae Gwasanaeth Cyngor ar Feddyginiaethau Cymru (WMAS) bellach yn edrych i ychwanegu monograff ychwanegol ar heintiau'r llwybr wrinol (UTIs) ymhlith menywod.

Amcangyfrif o'r dyddiad cyhoeddi: Mawrth 2024 - Mai 2024

Teitl: Rheolaeth glinigol gychwynnol ar ddiddyfnu nicotin ymhlith oedolion mewn gofal eilaidd

Statws: Cwblhawyd yr ymgynghoriad

Cylch gwaith: Mae hwn yn ddiweddariad i'r ddogfen ‘Initial clinical management of adult smokers in secondary care'. Mae'r ddogfen hon yn darparu gwybodaeth ac arweiniad ar gychwyn therapi disodli nicotin (NRT) mewn lleoliadau gofal eilaidd yn GIG Cymru, ar gyfer rheoli diddyfnu o nicotin ymhlith oedolion sy'n ysmygu. Cafodd ei hadolygu a'i diweddaru i gynnwys gwybodaeth am y defnydd o fêps.

Amcangyfrif o'r dyddiad cyhoeddi: Medi 2024 - Tachwedd 2024

Teitl: Canllawiau Cymru Gyfan ar gyfer dad-labelu alergedd penisilin ymhlith oedolion mewn gofal eilaidd 

Statws: Cwblhawyd yr ymgynghoriad

Cylch gwaith: Mae’r ddogfen hon yn darparu gwybodaeth ac arweiniad ar adnabod a chael gwared ar labeli alergedd penisilin ymhlith oedolion nad ydynt wedi profi adwaith gorsensitifrwydd gwirioneddol.

Amcangyfrif o'r dyddiad cyhoeddi: Mawrth 2024 - Mai 2024

Teitl: Rhagnodi gwrthfiotigau wrth gefn: Canllaw arfer da

Statws: Cwblhawyd yr ymgynghoriad

Cylch gwaith: Nod y ddogfen hon yw darparu Canllaw Arfer Da Cymru Gyfan ar gyfer gweithredu strategaethau rhagnodi wrth gefn ym maes gofal sylfaenol a chymunedol. Mae’n cynnwys cyngor ynghylch pryd y dylid ystyried rhagnodi wrth gefn, y strategaethau sydd ar gael a sut y dylid dogfennu hyn.

Amcangyfrif o'r dyddiad cyhoeddi: Medi 2024 - Tachwedd 2024

Yn ôl i'r brig


Adolygiadau Cymru’n Un

Ailasesiad Meddygaeth Cymru'n Un

Rhif meddyginiaeth: vedolizumab (Entyvio®)

Rhif cyfeirnod: OW22

Dynodiad: As an off-label treatment of immune checkpoint inhibitor induced grade 2-4 enterocolitis, where symptoms have not responded to first line immunosuppression with corticosteroids or require multiple challenge with corticosteroids. Vedolizumab is an option for grade 3-4 enterocolitis where infliximab is unsuitable. (Saesneg yn unig)

Cyflwyniad claf/claf/gofalwr: Anfonwch eich ymateb drwy e-bost i awttc@wales.nhs.uk

Cyflwyniad gan arbenigwyr clinigol: Anfonwch eich ymateb trwy e-bost i awttc@wales.nhs.uk

Dyddiad terfyn ar gyfer cyflwyniadau: 03/06/2024

Dyddiad OWMAG: 08/07/2024

Dyddiad AWMSG: 11/09/2024

Ailasesiad Meddygaeth Cymru'n Un

Rhif meddyginiaeth: infliximab

Rhif cyfeirnod: OW21

Dynodiad: As off-label treatment of immune checkpoint inhibitor induced grade 2-4 enterocolitis, where symptoms have not responded to first line immunosuppression with corticosteroids or require multiple challenge with corticosteroids (Saesneg yn unig)

Cyflwyniad claf/claf/gofalwr: Anfonwch eich ymateb drwy e-bost i awttc@wales.nhs.uk

Cyflwyniad gan arbenigwyr clinigol: Anfonwch eich ymateb trwy e-bost i awttc@wales.nhs.uk

Dyddiad terfyn ar gyfer cyflwyniadau: 03/06/2024

Dyddiad OWMAG: 08/07/2024

Dyddiad AWMSG: 11/09/2024

Ailasesiad Meddygaeth Cymru'n Un

Rhif meddyginiaeth: nivolumab

Rhif cyfeirnod: OW28

Dynodiad: As off-label monotherapy for patients with oesophageal and gastric cancer with high microsatellite instability or mismatch repair deficiency, used in palliative care setting as first line treatment (Saesneg yn unig)

Cyflwyniad claf/claf/gofalwr: Anfonwch eich ymateb drwy e-bost i awttc@wales.nhs.uk

Cyflwyniad gan arbenigwyr clinigol: Anfonwch eich ymateb trwy e-bost i awttc@wales.nhs.uk

Dyddiad terfyn ar gyfer cyflwyniadau: 08/12/2023

Dyddiad OWMAG: 18/03/2024

Dyddiad AWMSG: 17/04/2024

Yn ôl i'r brig


Polisïau, strategaethau a chyhoeddiadau eraill

 

Teitl: Adroddiad blynyddol AWMSG 2023-2024

Crynodeb: Adolygiad o weithgareddau a chyflawniadau Grŵp Strategaeth Feddyginiaethau Cymru Gyfan (AWMSG) rhwng Ebrill 2023 a Mawrth 2024.

Amcangyfrif o'r dyddiad cyhoeddi: Medi 2024

Gweld adroddiadau blynyddol blaenorol AWMSG

Teitl: Adroddiad blynyddol IPFR 2023-2024

Crynodeb: Adolygiad o weithgarwch Ceisiadau Cyllido Cleifion Unigol yng Nghymru rhwng Ebrill 2023 a Mawrth 2024.

Amcangyfrif o'r dyddiad cyhoeddi: Medi 2024

Gweld adroddiadau blynyddol IPFR blaenorol

Yn ôl i'r brig

Dilynwch AWTTC: