Neidio i'r prif gynnwy

Cynaliadwyedd

Ein haddewid cynaliadwyedd

Mae Grŵp Strategaeth Meddyginiaethau Cymru Gyfan (AWMSG) a Chanolfan Therapiwteg a Thocsicoleg Cymru Gyfan (AWTTC) yn addunedu i wneud y canlynol:

  • cefnogi mesurau i fynd i’r afael â’r argyfwng newid yn yr hinsawdd
  • cyfrannu at gyflawni nod y GIG i gyrraedd allyriadau carbon sero net erbyn 2030
  • ystyried effaith amgylcheddol meddyginiaethau
  • ystyried effaith ein gwaith ar bobl a chenedlaethau’r dyfodol, ac ar eu hiechyd a’u lles
  • cynnwys cleifion a’r cyhoedd yn ein gwaith, gan sicrhau bod ein gwaith yn gynhwysol ac yn adlewyrchu amrywiaeth Cymru yn llawn
  • cymryd camau i leihau anghydraddoldebau iechyd mewn perthynas â mynediad at, defnydd a chanlyniadau meddyginiaethau

Ein hadnoddau cynaliadwyedd

AWTTC Strategaeth Gynaliadwyedd

Diwrnod Arfer Gorau Gorffennaf 2022 – Effaith amgylcheddol meddyginiaethau

Sut mae AWMSG ac AWTTC yn cefnogi cynaliadwyedd ar gyfer y GIG yng Nghymru

Fframwaith a Chynllun Gwobrwyo Gofal Sylfaenol Gwyrddach Cymru 2023

Cynllun cyflenwi strategol ar gyfer datgarboneiddio GIG Cymru

AWMSG a Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru)

Cyfarfodydd PAPIG

AWTTC yn lansio dangosfwrdd newydd i helpu GIG Cymru i leihau'r ôl troed carbon sy'n gysylltiedig â defnyddio anadlyddion

Adroddiadau ôl-troed carbon anadlyddion GIG Cymru

Canllawiau rheoli a phresgripsiynu asthma oedolion Cymru Gyfan

Canllawiau rheoli a phresgripsiynu COPD Cymru Gyfan

Cynhadledd Pen-blwydd yn 20 oed – cyflwyniad Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol gan Sophie Howe

Datgarboneiddio: rhagnodi, defnyddio a gwaredu anadlydd 2023–2030. Strategaeth genedlaethol i Gymru

 

Adnoddau cynaliadwyedd y Diwydiant Fferyllol

ABPI members exemplars of work

Office of Health Economics Supporting the Era of Green Pharmaceuticals in the UK

Responsible Innovation – European and International trade bodies for innovative pharmaceuticals (EFPIA)

Climate change – The International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations (IFPMA)

Paratoi'r ffordd i gynaliadwyedd: trawsnewid arferion y diwydiant fferyllol

Datganiad arloesol y diwydiant fferyllol ar Ddatganiad ar yr Hinsawdd ac Iechyd COP28

Deunyddiau newydd i gefnogi Ysgolion ABPI

Boots UK - Boots yn lansio peilot ailgylchu pecynnau pothell sy'n gwobrwyo cwsmeriaid

Ailgylchu a Gwastraff | Amgylcheddol, Cymdeithasol, a Llywodraethu | Superdrug

 

Dilynwch AWTTC: