Neidio i'r prif gynnwy

Canllawiau rheoli a phresgripsiynu asthma oedolion Cymru Gyfan

Wedi’i gyhoeddi’n wreiddiol ym mis Awst 2020, nod y canllaw hwn yw lleihau amrywiaeth wrth bresgripsiynu anadlyddion i reoli asthma ymhlith oedolion. Yn 2021, cafodd y canllaw hwn ei ddiweddaru i annog pobl i ystyried agenda datgarboneiddio GIG Cymru.

Mae angen rheoli cleifion ag asthma yn ôl difrifoldeb eu clefyd. Dylid trin pob claf ag asthma gyda corticosteroid a fewnanadlir ac mae'r arfer o ddefnyddio monotherapi broncoledydd byrhoedlog bellach wedi dyddio. Ymhlith y rhai sydd â symptomau a reolir yn dda, mae'r dulliau rheoli priodol yn cynnwys lleihau eu therapi. O ystyried y dystiolaeth sy'n cysylltu defnydd uchel o steroidau a fewnanadlir ag effeithiau andwyol difrifol posibl, yn ystod y blynyddoedd diwethaf bu ymdrech ar y cyd i gynyddu diogelwch cleifion a lleihau'r dos o corticosteroidau a fewnanadlir, a ddefnyddir gan gleifion bob dydd wrth reoli eu hasthma. Yn ogystal â chael effaith sylweddol ar ddiogelwch cleifion, gall hyn hefyd sicrhau arbedion cost. Gall hyn, yn ei dro, hwyluso mynediad mwy amserol at therapïau newydd, cost uchel (e.e. asiantau biolegol) ymhlith y rhai sydd â chlefyd difrifol, gan sicrhau’r driniaeth orau posibl ar gyfer pob claf ag asthma.

Yn 2024, cafodd y canllaw ei ddiweddaru ymhellach i gynnwys ‘cynllun a ffefrir’ newydd ar gyfer asthma ysgafn, ac ychwanegwyd yr opsiwn i ddefnyddio rhai meddyginiaethau asthma mewn ffordd ddidrwydded (gyda dolenni at ganllawiau perthnasol ar feddyginiaethau didrwydded wedi’u hymgorffori). Bwriad y diweddariadau hyn oedd cysoni’r canllawiau ag argymhellion eraill a gydnabyddir yn genedlaethol. Mae'r Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Gofal a Chymdeithas Thorasig Prydain yn bwriadu cyhoeddi canllawiau asthma yn 2024. Bydd y canllaw Cymru Gyfan hwn yn cael ei adolygu yng ngoleuni cyhoeddi'r ddogfen honno.

All Wales Adult Asthma Management and Prescribing Guideline 3,756KB (PDF) (Saesneg yn unig)

(Chwefror 2024, diweddarwyd Mawrth 2024)

Ffurflen Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb ac Iechyd (EqHIA)

 

Dilynwch AWTTC: