Neidio i'r prif gynnwy

Diwrnod Arfer Gorau AWTTC 2023

Roedd Diwrnod Arfer Gorau blynyddol AWTTC yn ddiwrnod llawn gwybodaeth arall, digwyddiad sy'n hwyluso rhannu gwybodaeth er mwyn sicrhau gwelliannau mewn arferion rhagnodi yng Nghymru.

Mynychodd mwy na 80 o gynrychiolwyr y digwyddiad yn Stadiwm Dinas Caerdydd ar 13 Gorffennaf gan gynnwys fferyllwyr, technegwyr fferyllfa, nyrsys, ffisiotherapyddion, meddygon a deintyddion o bob cwr o Gymru.

Gwnaeth Dr Laurence Grey, Cadeirydd Grŵp Cynghori Cymru Gyfan ar Bresgripsiynu, agor y diwrnod ac amlinellu’r rhaglen, a oedd yn cynnwys pum cyflwyniad yn ystod y bore a sesiynau trafod yn y prynhawn a gynhaliwyd gan bob un o Fyrddau Iechyd Cymru.

Y cyntaf i gyflwyno oedd Rhys Howell, Fferyllydd Uwch — Llywodraethu, Gwella a Thrawsnewid yn BIP Bae Abertawe a roddodd sgwrs ar Ffocws ar y Dangosyddion Rhagnodi Cenedlaethol Analgesig.

Y pwnc nesaf ar yr agenda oedd Datblygu'r Rhaglen Stiwardiaeth Gwrthficrobaidd Ddeintyddol yn BIP Betsi Cadwaladr dan arweiniad Clara Tam, Fferyllydd Gwrthficrobaidd Arweiniol, BIP Betsi Cadwaladr a Katherine Mills, Deintydd, Cyfarwyddwr Rhaglen Hyfforddiant Craidd Deintyddol AaGIC (Gogledd Cymru), Addysgwr Deintyddol Rhanbarthol.

Siaradodd Adam Mackridge, Arweinydd Strategol Fferylliaeth Gymunedol BIP Betsi Cadwaladr am yr Ymateb i’r Ymchwydd yn y Galw am Wrthfiotigau i drin Strep Grŵp A yng Nghymru, pwnc o ddiddordeb mawr ar ôl yr achosion yng Ngaeaf 2022.

Ein siaradwr nesaf oedd Dr Owen Seddon, Meddyg Ymgynghorol Clefydau Heintus yn BIP Caerdydd a’r Fro a wnaeth drafod Therapi Gwrthfiotigau Parenterol Cleifion Allanol (OPAT): Yn dda neu’n wael i Stiwardiaeth Gwrthficrobaidd? 

Yn ofal, gwnaeth Sheridan Court, Fferyllydd Arweiniol Clinigol ar gyfer gwasanaethau Pobl Hŷn yn Ysbyty Treforys, BIP Bae Abertawe a Harriet Price, Fferyllydd Arweiniol ar gyfer Pobl Hŷn yn BIP Bae Abertawe roi cyflwyniad ar Amlgyffuriaeth mewn pobl hŷn: canllaw i weithwyr gofal iechyd proffesiynol.

Parhaodd rhai sgyrsiau gwych yn ystod yr egwyl a'r cinio wrth i ni gael cwmni Canolfan Cerdyn Melyn Cymru, Uned Genedlaethol Gwybodaeth Gwenwynau Cymru a'r Gymdeithas Fferyllol Frenhinol ynghyd â'n cydweithwyr ymchwil a data.

Ar ôl cinio cynhaliodd pob un o'r saith bwrdd iechyd ac Ymddiriedolaeth GIG Felindre sesiynau trafod a alluogodd y cynrychiolwyr i gymryd rhan mewn sgyrsiau ynghylch thema benodol.

Roedd y pynciau’n cynnwys:

  • Aneurin Bevan — Cyflymder Defnyddio Cymorth Rhagnodi Poen Gabapentinoid mewn Gofal Sylfaenol yn BIPAB
  • Betsi Cadwaladr - Datblygu Gwasanaeth Effeithiolrwydd Clinigol Gwell Lleol i sbarduno newid yn NPIs AF: beth wnaethon ni ei ddysgu a sut allwn ni gymhwyso hyn i'r dangosyddion eraill?
  • Caerdydd a'r Fro — Cefnogi DPI/SMI NPI
  • Cwm Taf Morgannwg - Myfyrdodau gan Ymarferydd Rhagnodi Dynodedig (DPP) sy’n fferyllydd
  • Hywel Dda – Roulette Opioid
  • Powys – Offeryn Cofnodi Ymyrraeth Fferylliaeth newydd (xPIRT) i wella’r broses o optimeiddio meddyginiaethau, ymarfer rhagnodi a chanlyniadau iechyd
  • Bae Abertawe — Fferylliaeth Glinigol a'r Wardiau Rhithwir
  • Felindre — Dull newydd o ddarparu triniaeth ar draws y sefydliad

Mae cyflwyniadau o'r diwrnod ar gael yma.

Daeth Dr Laurence Gray, Cadeirydd AWPAG â'r diwrnod llawn gwybodaeth i ben a diolchodd i bawb am rannu eu profiadau y mae'n gobeithio y byddant yn cyflymu’r dysgu i bawb dan sylw.

Mae AWTTC yn edrych ymlaen at gynnal y Diwrnod Arfer Gorau nesaf yn 2024. Cadwch lygad ar ein gwefan a Twitter (@AWTTCcomms) am fwy o wybodaeth am ein digwyddiadau ymgysylltu.

Dilynwch AWTTC: