Neidio i'r prif gynnwy

Adrodd Cerdyn Melyn yn ystod COVID-19

Ym mis Mai 2020, lansiodd yr Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd (MHRA) wefan adrodd Cerdyn Melyn bwrpasol ar gyfer cynhyrchion gofal iechyd a ddefnyddir mewn triniaeth coronafeirws (COVID-19) er mwyn adrodd amdanynt yn hawdd: coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk .

Gofynnir i weithwyr gofal iechyd proffesiynol, cleifion a gofalwyr adrodd am yr holl sgil effeithiau a amheuir meddyginiaethau, brechlynnau a digwyddiadau niweidiol dyfeisiau meddygol sy’n gysylltiedig â thrin ac atal COVID-19. Mae hyn hefyd yn cynnwys meddyginiaethau y mae cleifion a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol yn eu defnyddio yn wahanol i’r hyn sydd ar y label i drin COVID-19. Dylai adrodd ar gyfer treialon clinigol fod yn unol â’r protocolau treialu.

Bydd adrodd yn galluogi’r MHRA i nodi sgil effeithiau newydd a rhai sy’n dod i’r amlwg a materion dyfeisiau meddygol nad oedd efallai’n gwybod amdanynt o’r blaen, gan gynnwys profion diagnostig ar gyfer COVID-19. Mae hyn yn cynnwys unrhyw feddyginiaethau a gymerir gan gleifion i reoli cyflyrau tymor hir, neu gyflyrau sy’n bodoli eisoes a allai ddylanwadu ar y clefyd neu a allai arwain at ryngweithio posibl. Mae’r MHRA yn monitro’n agos unrhyw signalau diogelwch newydd neu rai sy’n dod i’r amlwg mewn perthynas â meddyginiaethau a dyfeisiau meddygol a ddefnyddir mewn cleifion sydd â COVID-19.

Gellir adrodd am unrhyw gynnyrch gofal iechyd a ddefnyddir i drin COVID-19, mae hyn yn cynnwys dyfeisiau meddygol megis peiriannau anadlu a dyfeisiau cymorth anadlu, citiau profi, peth cyfarpar diogelu personol sy’n cael eu categoreiddio fel dyfeisiau meddygol, yn ogystal â meddyginiaethau sy’n cael eu defnyddio i drin COVID-19.

I gael rhagor o wybodaeth am yr hyn i’w adrodd ewch i: coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk .

Mae’r MHRA yn annog pob claf, rhoddwr gofal a gweithiwr gofal iechyd proffesiynol i gyflwyno adroddiadau am sgil effeithiau a amheuir gan ddefnyddio’r Cynllun Cerdyn Melyn yn electronig yn hytrach na thrwy fersiwn bapur, yn ystod cyfnod presennol y pandemig.

Mae hyn oherwydd bod yr MHRA, gan ddilyn cyngor y llywodraeth, yn gweithio o bell. Gellir rheoli adroddiadau Cerdyn Melyn am sgil effeithiau a amheuir yn haws o lawer wrth gyflwyno trwy’r wefan, ap neu systemau clinigol nag fel adroddiadau papur.

Gallwch adrodd am sgil effeithiau a amheuir yn electronig trwy:

Ar gyfer unrhyw gleifion nad oes ganddynt fynediad ar-lein i adrodd am sgil effaith a amheuir i’r Cynllun Cerdyn Melyn, ffoniwch 0800 731 6789 am ddim, Dydd Llun i Ddydd Gwener rhwng 9am a 5pm

Gallwch adael neges y tu allan i’r oriau hyn a bydd un o’r tîm yn cysylltu’n ôl â chi.

Gweler Canllawiau MHRA llawn i gael rhagor o fanylion

Dilynwch AWTTC: