Neidio i'r prif gynnwy

Cynhadledd 10fed Pen-blwydd WEDINOS

Yn ddiweddar, dathlodd gwasanaeth Cyffuriau Newydd ac Adnabod Sylweddau Newydd Cymru (WEDINOS) ei ben-blwydd yn 10 oed a chynhaliodd gynhadledd undydd yng Nghaerdydd i ddathlu eu cyflawniadau. Roedd staff Uned Gwenwynau Cenedlaethol Cymru (WNPU) yn gallu mynychu'r gynhadledd 10fed pen-blwydd a chefnogi eu cydweithwyr yn WEDINOS.

WEDINOS yw'r rhaglen gwirio cyffuriau cyhoeddus fwyaf yn y DU ac mae'n rhan hanfodol o'r strategaeth i leihau niwed cyffuriau yng Nghymru. Mae'r gwasanaeth yn derbyn samplau cyffuriau gan aelodau'r gymuned, gwasanaethau cyffuriau, darparwyr gofal iechyd, lleoliadau cyfiawnder troseddol, a ffynonellau eraill ledled y DU, ac yn darparu dull cywir o ddadansoddi a nodi’r sylweddau a gyflwynwyd.

Roedd Cynhadledd 10fed pen-blwydd WEDINOS yn cynnwys ystod o gyflwyniadau diddorol gan gynnwys, yn benodol, adolygiad o 10 mlynedd o ddata WEDINOS, gan dynnu sylw at rai o'r tueddiadau a nodwyd ac egluro sut mae hyn wedi effeithio ar bolisi. Roedd sesiwn i randdeiliaid yn cynnwys cyflwyniadau gan Dr Laurence Gray, Cyfarwyddwr yr WNPU, yn ogystal â chynrychiolwyr o'r gwasanaeth carchardai, gwasanaethau cymunedol, gwasanaethau trin cyffuriau, a'r Heddlu. Roedd mynediad rhithwir yn golygu bod siaradwyr sy'n cynrychioli sefydliadau gwirio cyffuriau rhyngwladol yn gallu cymryd rhan, ac roedd yn cynnwys cyflwyniadau gan Harm Reduction International (NGO sy'n eirioli dros leihau niwed a diwygio polisi cyffuriau), Energy Control (gwasanaeth cynghori ar gyffuriau yn Sbaen), a’r Drug Information and Monitoring System (wedi'i leoli yn yr Iseldiroedd), yn ogystal â sefydliadau domestig fel Fforwm Cyffuriau'r Alban (sy'n gweithio i wella ymateb yr Alban i gyffuriau problemus), a Release (un o ganolfannau arbenigedd y DU ar gyfraith cyffuriau). Daeth y diwrnod i ben gyda sesiwn olaf yn cynnwys trafodaeth agored gyda chynrychiolwyr a siaradwyr am ddyfodol gwirio cyffuriau yn y DU a mannau eraill.

Rhoddodd y gynhadledd gyfle gwych i'r rhai a fynychodd ddatblygu eu dealltwriaeth o rai o'r materion sy'n ymwneud â defnyddio cyffuriau hamdden ledled y DU, ac effaith gwasanaethau fel WEDINOS wrth dynnu sylw at dueddiadau a llywio polisi ar sylweddau sy'n peri pryder. Yn benodol, roedd cynrychiolwyr o'r WNPU yn gallu datblygu eu gwybodaeth broffesiynol yn y maes hwn a oedd yn golygu eu bod mewn sefyllfa well i ateb ymholiadau gwenwyno a gwneud gwaith arall yn y WNPU. Am fwy o wybodaeth am WEDINOS gweler eu gwefan: www.wedinos.org

 

Dilynwch AWTTC: