Neidio i'r prif gynnwy

Cyngres Flynyddol Cymdeithas Tocsicoleg Prydain 2023

Mae diogelwch cleifion a lleihau niwed sy'n gysylltiedig â meddyginiaeth yn amcanion allweddol ar gyfer AWTTC. Cymdeithas Tocsicoleg Prydain (BTS) yw'r prif fforwm ar gyfer tocsicoleg yn y DU ac mae'n gyrru rhagoriaeth mewn tocsicoleg. Felly, mae gwaith AWTTC (gan gynnwys Uned Gwenwynau Cenedlaethol Cymru (WNPU)) yn uniongyrchol berthnasol i'w gilydd.

Yn ddiweddar mynychodd Uned Gwenwynau Cenedlaethol Cymru Gyngres Flynyddol BTS 2023 ym mis Ebrill, yn Birmingham, DU. Prif themâu'r Gyngres oedd nodweddu dos-ymateb, gwenwyndra nano-gronynnau a micro-gronynnau a'r berthynas rhwng ffarmacoleg a gwenwyneg.

Am y tro cyntaf yn hanes y Gyngres, cynhaliwyd symposiwm clinigol ar y cyd rhwng Cymdeithas Ffarmacolegol Prydain a'r BTS. Traddododd Dr Laurence Gray, Cyfarwyddwr yr WNPU, brif araith fawreddog y symposiwm ar: Rôl Tocsicoleg Glinigol: Sefydlu'r Berthynas Rhwng Ffarmacoleg a Thocsicoleg. Cafodd yr araith dderbyniad da iawn gan bawb, a helpodd pawb i ddeall yn well y rhyngweithiadau pwysig rhwng ffarmacoleg a thocsicoleg wrth optimeiddio triniaeth i gleifion, gan godi proffil yr WNPU ar yr un pryd.

Ochr yn ochr â phrif araith Dr Gray, roedd yr WNPU hefyd yn gallu cyflwyno dau boster cynhadledd ar y defnydd o methylene glas wrth drin gwenwyn metformin, ac adolygiad o wenwyn paracetamol mewn plant a phobl ifanc. Arweiniodd y ddau at drafodaethau diddorol gyda chyfranogwyr eraill y gynhadledd, a gwnaethant helpu cyfranogwyr y gynhadledd i gael dealltwriaeth well o rywfaint o waith y Gwasanaeth Gwybodaeth Gwenwynau Cenedlaethol.

Ar y cyfan, roedd Cyngres Flynyddol BTS yn llwyfan ardderchog i rannu gwaith yr WNPU ymhellach ac, i'r rhai a fynychodd, fe'u helpodd i ddatblygu eu dealltwriaeth o docsicoleg glinigol a gwaith y BTS. Mae rhagor o wybodaeth am Gyngres Flynyddol BTS ar gael yn: https://thebts.org/coursesandwebinars/

Dilynwch AWTTC: