Neidio i'r prif gynnwy

AWTTC yn gweithio mewn partneriaeth gyda chyrff asesu technoleg iechyd rhyngwladol i hybu cydweithio ar heriau a rennir

Bydd chwe chorff asesu technoleg iechyd (HTA) o dri chyfandir yn dod at ei gilydd i gydweithio ar amrywiaeth o bynciau fydd o fudd i bobl gael mynediad at ofal iechyd ar draws y byd.

Llofnodwyr y trefniant, fydd yn parhau i fod yn annibynnol ar ei gilydd, yw:

 • Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE)
 • Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH)
 • Australian Government Department of Health and Aged Care
 • Healthcare Improvement Scotland
 • Technoleg Iechyd Cymru
 • Canolfan Therapiwteg a Thocsicoleg Cymru Gyfan

Bydd y cytundeb hwn yn caniatáu i’r partneriaid gydweithio ar flaenoriaethau a rennir, er mwyn dod o hyd i atebion i rai o’r heriau cyffredin sy’n eu hwynebu. Mae pum maes blaenoriaeth cychwynnol wedi cael eu cytuno. Y rhain yw:

 1. COVID 19

Bydd partneriaid yn rhannu gwybodaeth am eu gwaith ar COVID 19, sut maen nhw’n gweithio gyda rheoleiddwyr, blaenoriaethu pynciau, rheoli meddyginiaethau heb unrhyw awdurdodiad marchnata, cynllunio ar gyfer HTAs, a dulliau o fodelu economaidd.

 1. Diogelu systemau HTA yn y dyfodol

Bydd partneriaid yn cyfnewid syniadau am sut y gallai prosesau HTA ragweld heriau technolegol a methodolegol yn well cyn iddynt ddod yn faterion i HTA, ac yn cydweithio ar bynciau gwyddonol a methodolegol i fynd i’r afael â heriau.

 1. Cydweithio â rheoleiddwyr

Bydd partneriaid yn archwilio gweithredu dulliau ar y cyd o ymgysylltu â’r asiantaethau rheoleiddio yn y DU, Canada, ac Awstralia, i ddarganfod a symud cyfleoedd ymlaen i wella HTA a chydweithio rheoleiddio.

 1. Rhannu gwaith ac enillion effeithlonrwydd

Bydd partneriaid yn archwilio’r dichonoldeb o gydnabod neu ddefnyddio gwybodaeth HTA ei gilydd, ac yn archwilio cynnal peilot ar gyfer cynnal asesiad clinigol ar y cyd.

 1. Deallusrwydd Digidol ac Artiffisial

Bydd partneriaid yn rhannu gwybodaeth am ddatblygiadau wrth werthuso technolegau iechyd digidol, gan gynnwys technolegau sy’n cynnwys deallusrwydd artiffisial.

Bydd gweithgorau, sy’n cyd-fynd â’r meysydd blaenoriaeth, yn cwrdd bob chwarter i adolygu’r cynnydd a thrafod gweithgareddau yn eu hardal. Bydd cyfarfod blynyddol o’r holl sefydliadau partner  yn cael ei gynnal i adolygu’r holl weithgareddau ac i aildrefnu, lle bo hynny’n briodol, y meysydd cydweithio sy’n datblygu.

Gellid ehangu’r bartneriaeth i gynnwys cyrff HTA eraill yn y dyfodol, yn amodol ar gytundeb aelodau presennol, gyda’r cytundeb a lofnodwyd yn cael ei adolygu ar ôl dwy flynedd.

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

Dilynwch AWTTC: