Neidio i'r prif gynnwy

Adroddiad Blynyddol y Gwasanaeth Gwybodaeth Cenedlaethol am Wenwynau, 2021-2022.

Mae gwenwyno yn broblem sylweddol ar gyfer iechyd y cyhoedd, gan arwain at dros 380,000 o bobl yn mynd i’r ysbyty yn Lloegr yn unig (2019-20), a thros 6000 o farwolaethau bob blwyddyn ledled y DU. Comisiynir y Gwasanaeth Gwybodaeth Cenedlaethol am Wenwynau (NPIS) i ddarparu gwybodaeth a chyngor 24 awr y dydd i weithwyr gofal iechyd proffesiynol y GIG ledled y DU i gefnogi'r gwaith o reoli cleifion yr amheuir eu bod wedi cael eu gwenwyno. Yn ddiweddar, cyhoeddodd yr NPIS eu hadroddiad blynyddol yn crynhoi eu gweithgareddau ar gyfer y cyfnod 2021-22.

At ei gilydd, mae Adroddiad Blynyddol NPIS 2021-22 yn tynnu sylw at ehangder a phwysigrwydd darparu gwasanaeth gwenwynau o ansawdd uchel er gwaethaf pwysau ariannol cynyddol. Yn ystod 2021—2022, cafwyd ychydig dros 39,000 o ymholiadau ffôn i NPIS yn genedlaethol, ac ychydig dros 754,000 o sesiynau defnyddwyr TOXBASE® — yn bennaf o adrannau ysbytai a gwasanaethau cynghori'r GIG (h.y. GIG 111, GIG 24 a Galw Iechyd Cymru). Roedd hefyd yn agos at 26,000 o danysgrifwyr i'r ap TOXBASE® (sy'n cynrychioli cynnydd o 6.6% mewn tanysgrifwyr), a gyrchodd tua 268,000 o dudalennau ap. Y cyfryngau mwyaf cyffredin yr holwyd amdanynt trwy bob dull (ffôn, gwefan ac ap) oedd: paracetamol, ibuprofen, sertraline, diazepam, codeine a naproxen.

Mae nifer o faterion yn cael eu hamlygu yn Adroddiad Blynyddol NPIS 2021/22, gan gynnwys effaith defnydd hamdden o ocsid nitrus (N 2 O), defnyddio Protocol Acetylcysteine yr Alban a Newcastle (SNAP) ar gyfer gwenwyno â paracetamol, ac ymddeoliad Dr John Thompson:

· Mae defnydd hamdden o N 2 O yn y DU yn gyffredin, ond gall defnydd hir arwain at ddatblygu symptomau niwrolegol a dirywiad llinyn y cefn. Dros gyfnod o 10 mlynedd hyd at 2022 gwelodd yr NPIS gynnydd o 257% mewn galwadau ynghylch N 2 O, yn enwedig ymhlith oedolion ifanc 18-24 oed; mae'r adroddiad yn tynnu sylw at yr angen clir am ymgyrch iechyd y cyhoedd i gynyddu ymwybyddiaeth o niwed N 2 O.

· Mae trin achosion o wenwyno â paracetamol yn cynnwys rhoi gwrthgyffur o’r enw N-acetylcysteine - proses sydd ers blynyddoedd lawer wedi cymryd 21 awr o driniaeth, a gall arwain at fân adweithiau niweidiol. Datblygodd yr NPIS brotocol triniaeth llawer byrrach o'r enw SNAP a roddir dros gyfnod o 12 awr. Mae'r adroddiad yn tynnu sylw at y ffaith bod hyn bellach wedi'i gymeradwyo gan y Coleg Brenhinol Meddygaeth Frys a bydd sicrhau bod nifer eang o bobl yn manteisio arno yn arbed adnoddau gwerthfawr y GIG ac yn gwneud arosiadau cleifion yn yr ysbyty yn fyrrach.

· Mae'r adroddiad hefyd yn tynnu sylw at ymddeoliad Dr John Thompson, gan amlygu ei yrfa ddisglair mewn tocsicoleg, ei gyflawniadau sylweddol, a’i gyfraniad sylweddol at redeg ac arwain Uned Gwenwynau Cenedlaethol Cymru am dros 20 mlynedd.

Mae rhagor o wybodaeth am Adroddiad Blynyddol NPIS 2021—2022 ar gael ar TOXBASE® trwy glicio yma.

Dilynwch AWTTC: