Neidio i'r prif gynnwy

Digwyddiad Datblygiad Proffesiynol Parhaus NPIS, Caerdydd, DU, 08-09 Mawrth 2023

Cynhaliodd y Gwasanaeth Gwybodaeth Cenedlaethol am Wenwynau (NPIS) ddigwyddiad Datblygiad Proffesiynol Parhaus deuddydd yng Nghaerdydd yn ddiweddar. Roedd staff o bedair uned NPIS y DU (Caerdydd, Birmingham, Caeredin a Newcastle) yn bresennol, yn ogystal â chydweithwyr o Asiantaeth Diogelwch Iechyd y DU (UK HSA) a gwasanaeth profi cyffuriau Cyffuriau Newydd ac Adnabod Sylweddau Newydd Cymru (WEDINOS). Cafodd y ddau ddiwrnod eu ffrydio'n fyw i gydweithwyr NPIS ledled y DU, nad oeddent yn gallu bod yn bresennol yn y digwyddiad.

Ar y diwrnod cyntaf roedd y rhaglen yn cynnwys cyflwyniadau ynghylch adroddiadau achos diddorol o wenwyno gan gynnwys gwenwyn hydrogen sylffid, anadlu hylif glanhau domestig, gorddos caffein, llyncu clorpyrifos, gorddos hydrad cloral a brathiadau gwiberod. Yn ogystal, cafwyd cyflwyniadau i ddangos gwaith UKHSA mewn cemegau, peryglon amgylcheddol ac iechyd y cyhoedd, a hefyd adolygiad o ganfyddiadau'r dadansoddiad WEDINOS diweddaraf. Daeth y diwrnod i ben gyda chwis rhyngweithiol diddorol yn seiliedig ar wenwynau, a gynhaliwyd gan NPIS Caerdydd.

Roedd yr ail ddiwrnod yn cynnwys mwy o gyflwyniadau rhagorol ar feddyginiaethau llysieuol, gorddos o atchwanegiadau iechyd, adolygiad o ymholiadau metformin, diweddariad ar astudiaethau methotrecsad a digocsin cenedlaethol. Cafwyd trafodaeth, dan arweiniad ymgynghorwyr tocsicoleg feddygol o NPIS Caerdydd a NPIS Caeredin, ynghylch rôl ac effeithiolrwydd ocsimau wrth drin gwenwyn organoffosffad. Yn dilyn yr amrywiaeth wych o gyflwyniadau clinigol, cafwyd diweddariad hefyd ar system ffôn BT Cloud y mae’r NPIS yn ei defnyddio i gymryd ymholiadau gwenwyn, a chyfarfod i drafod diweddariadau i Gronfa Ddata Gwybodaeth am Wenwynau’r DU (UKPID), i helpu’r NPIS i ddogfennu ymholiadau am wenwynau mewn ffordd mor gywir ac effeithlon â phosibl.

Roedd y digwyddiad yn llwyddiant mawr ac yn gyfle gwych i staff NPIS a mynychwyr eraill o bob rhan o’r DU gwrdd, dysgu a rhwydweithio. Cyfrannodd y trafodaethau a'r cyflwyniadau at wybodaeth a dealltwriaeth staff o'r tueddiadau presennol a'r rhai sy'n dod i'r amlwg mewn gwenwyneg. Mae cydweithredu parhaus yn hwyluso cysondeb ac ansawdd y cyngor a ddarperir gan yr NPIS.

Dilynwch AWTTC: